3405/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 3405/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2010 Về việc tổ chức chương trình "Lễ hội Rồng"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật), Liên đoàn xiếc Việt Nam, Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn kịch nghệ và bắn pháo hoa lễ hội Rồng" nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Thời gian: ngày 2 tháng 10 năm 2010

Địa điểm: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Điều 2. Về kinh phí:

- Đại sứ quán Tây Ban Nha chịu chi phí tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa;

- Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm về các- thủ tục ngoại giao có liên quan, chi phí lễ tân, tuyên truyền, thiết kế và in poster, pa-nô, giấy mời, các loại thẻ liên quan, tổ chức họp báo và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp thường xuyên năm 2010 của Cục Hợp tác quốc tế);

- Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm duyệt kịch bản chương trình theo các quy định hiện hành về tổ chức biểu diễn.

- Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm tham gia tổ chức;

- Liên đoàn Xiếc Việt Nam chịu chi phí luyện tập, đạo cụ và trang phục cho các diễn viên tham gia biểu diễn theo các quy định có liên quan;

- Sân vân động Quốc gia Mỹ Đình cung cấp miễn phí địa điểm tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Giám đốc Sân vận động Quốc Mỹ Đình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, THV.11..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác