3405/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
Thời gian: Ngày 02 tháng 12 năm 2011.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011, cấp về văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác