3414/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3414/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2013 Về việc tổ chức Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 phê duyệt Chương trình tổng thể Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức 02 Hội thảo, gồm: “Phát triển hợp tác và sản xuất phim” và “Điện ảnh với Quảng Ninh và quảng bá du lịch qua điện ảnh” trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII.

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện Hội thảo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT  Vương Duy Biên

-Lưu: VT, ĐA (5) LPD.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác