3415/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS-VIỆT Nam lần thứ V

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LIÊN HOAN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ FICTS-VIỆT NAM LẦN THỨ V

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1479/VHTT-TCCB ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về Quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức "Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam";

Căn cứ phiếu trình số 80 ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc xin thay đổi thời gian tổ chức "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010’’;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với các đơn vị điện ảnh và truyền hình cả nước tổ chức Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS-VIỆT Nam lần thứ V từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5 năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng .

Kinh phí tổ chức: Từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2010 của đơn vị và nguồn vận động tài trợ.

Điều 2. Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam chịu mọi trách nhiệm về việc tổ chức Liên hoan và tuân thủ các quy định hiện hành thuộc Luật Điện ảnh liên quan đến việc tổ chức liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam. Phim chỉ được chiếu trong Liên hoan sau khi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt và cấp phép.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS-Việt Nam lần thứ V.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lưu: VT, TCTDTT, TTĐATT, M12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác