3417/BVHTTDL-KHCNMT

TLBT, VTVKHCN&MT Lê Đức Chương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Kính gửi: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ triển khai các công việc về Tác động của biến đổi khí hậu trong ngành vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2010 - 2011 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai công tác "Đánh giá sơ bộ về Biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến giao nhiệm vụ đánh giá chi tiết về Biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch", nhiệm vụ dự kiến sẽ thực hiện từ cuối năm 2011 đến khoảng giữa năm 2012.

Ngày 14 tháng 10 năm 2011 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo trường Đại học Văn hóa Hà Nội và đã chuyển các tài liệu liên quan đến Chương trình này Đề nghị Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nghiên cứu và cho ý kiến trong thời gian sớm nhất có thể (thời hạn trả lời chậm nhất trước ngày 05 tháng 11 năm 2011) để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các công việc tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, VT.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác