3420/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt dự án nghiên cứu, sưu tầm và đào tạo Nghệ thuật Bài chòi giai đoạn 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2784/BVHTTDL –ĐT của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Đồ án nghiên cứu, sưu tầm và đào tạo nghệ thuật Bài chòi;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội tại Tờ trình số 272/TTr- SKĐA ngày 22 tháng 9 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án nghiên cứu sưu tầm và đào tạo nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2011-201, với các nội dung sau

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch.

2. Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án: Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội

3. Tên Dự án: Nghiên cứu, sưu tầm và đào tạo Nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2011-2015

4. Cơ quan phối hợp thực hiện: Vụ Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung và một số trường văn hoá nghệ thuật khu vực miền Trung.

5. Mục tiêu của Dự án:

- Bảo tồn, phát triển giá trị vật thể và phi vật thể của Nghệ thuật Bài chòi và Kịch hát bài chòi,

- Nghiên cứu, sưu tầm, khảo sát và thống kê đội ngũ nghệ nhân nghệ thuật Bài chòi

- Xây dựng lộ trình đào tạo Nghệ thuật Bài chòi: Môn học - Chuyên ngành. Chuyên ngành bố trí trong chương trình đào tạo ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát ở trình độ cao đẳng và đại học.

6. Nội dung của Dự án:

Phần I: Khảo sát sưu tầm, ghi hình nghệ nhân, nghệ sĩ, ghi hình bài giảng mẫu, trích đoạn mẫu, làn điệu mẫu.

Phần II:

 a) Tổ chức các hội thảo khoa học về bảo tồn và phát triển Nghệ thuật Bài chòi và Kịch hát Bài chòi.

b. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghệ thuật Bài chòi và Kịch hát Bài chòi.

c. Phục hồi một số vở diễn kinh điển của Nghệ thuật Bài Chòi và Kịch hát Bài chòi.

d. Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học và tập bài giảng Nghệ thuật Bài chòi.

e. Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy chuyên ngành Nghệ thuật Bài chòi và Kịch hát Bài chòi, trình độ đại học và cao đẳng.

g. Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo chuyên ngành Nghệ thuật Bài chòi và Kịch hát Bài chòi liên thông từ trung cấp - cao đẳng - đại học.

7. Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2011-2015

8. Kết quả sản phẩm dự án:

+ Đào tạo được một đội ngũ cán bộ nghiên cứu và diễn viên Kịch hát Bài chòi nhằm bảo tồn và phát triển Nghệ thuật Bài chòi.

+ Bổ sung môn học Nghệ thuật Bài chòi và Kịch hát Bài chòi vào chương trình đào tạo ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát.

+ Bổ sung và thiết kế chuyên ngành Nghệ thuật Bài chòi và Kịch hát Bài chòi thuộc Ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát, trình độ đại học và cao đẳng.

+ Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập

+ Bảo tồn, phát triển Nghệ thuật Bài chòi thông qua việc sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu và in ấn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo.

+ Ghi hình và sưu tầm bài giảng trích đoạn mẫu, làn điệu mẫu của các nghệ sĩ chuyên gia đầu ngành Nghệ thuật Bài chòi.

+ Phục hồi một số vở diễn kinh điển cho các Nhà hát Thể nghiệm.

9. Phương thức thực hiện Dự án:

-Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện.

10. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp đào tạo

Điều 2. Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chấp hành nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, KT (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác