3423/BVHTTDL-TĐKT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương;

- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 - Các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thống nhất với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương), ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh,  Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Để triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được kịp thời và thống nhất trong toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện như sau:

1. Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đã quy định rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét duyệt.

Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện xét chọn theo đúng tinh thần Thông tư 03/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần lưu ý một số điểm sau đây:

a) Triển khai Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 đến các tác giả để nghiên cứu, nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn.

b) Hướng dẫn tác giả tự chọn và đăng ký tên tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình tiêu biểu của mình để đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

- Trường hợp tác giả có nhiều công trình, tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tác giả tự lựa chọn những công trình, tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc theo  chuyên ngành mà tác giả có những cống hiến nổi bật, xuất sắc để đề nghị xét tặng.

- Trường hợp tác giả đã mất, mà có công trình, tác phẩm đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn, thì Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành phối hợp với thân nhân tác giả để làm các thủ tục đăng ký xét tặng Giải thưởng.

c) Đối với tác giả có tác phẩm đề nghị xét giải thưởng, nhưng bản thân các tác giả đó có quan điểm, ý kiến về văn học, nghệ thuật không được dư luận xã hội đồng tình thì Hội đồng xem xét từng tác giả cụ thể, đánh giá mức độ ảnh hưởng tác động của tác phẩm và tác giả đó đối với xã hội để xem xét.

d) Tác giả có tác phẩm thuộc thể loại kịch bản văn học điện ảnh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 03/2010/TT-BVHTTDL  thì đăng ký và gửi hồ sơ về Hội chuyên ngành Văn học (Hội Nhà văn), Hội chuyên ngành Văn học và Hội chuyên ngành Điện ảnh sẽ phối hợp xét chọn.

3. Để kịp công bố vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2011, việc xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật phải đảm bảo thời gian như sau:
a) Thời gian nhận hồ sơ và xét duyệt tại Hội đồng cấp cơ sở:

Từ 10/10 đến 15/12/2010.

b) Thời gian nhận hồ sơ và xét duyệt tại Hội đồng cấp Bộ, ngành, Tỉnh:

Từ 15/12/2010 đến 15/3/2011.

c) Thời gian nhận hồ sơ và xét duyệt tại Hội đồng cấp Nhà nước:

- Hội đồng chuyên ngành: Từ 15/3 đến 15/5/2011.

- Hội đồng cấp Nhà nước: Từ 15/5 đến 15/6/2011.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, triển khai việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đạt kết quả tốt và đúng thời gian quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc vướng mắc, xin liên hệ với Thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   (Vụ Thi đua khen thưởng) để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TĐ-KT, TK 500.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác