3424/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3424/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn công tác gia đình năm 2013


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp, triển khai công tác gia đình giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức lớp tập huấn về công tác Gia đình năm 2013.

1) Thời gian tổ chức: Từ ngày 01 đến 04 tháng 10 năm 2013.

2) Địa điểm tổ chức: thành phố Hồ Chí Minh

3) Ban tổ chức lớp tập huấn gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Hướng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Trưởng ban.

- Ông Khuất Văn Qúy, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên;

- Ông Lê Đỗ Anh, Chuyên viên Vụ Gia đình, Thành viên;

- Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Cảnh Khanh, Giảng viên.

Điều 2. Phương tiện đi lại và kinh phí tổ chức tập huấn:

- Phương tiện đi lại của thành viên Ban tổ chức và giảng viên tại lớp tập huấn bằng ô tô và máy bay.
- Kinh phí cho công tác tổ chức lớp tập huấn và kinh phí đi lại, ăn, nghỉ của Ban tổ chức và giảng viên được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Gia đình năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác