3426/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề án tổ chức roadshow xúc tiến du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ROADSHOW XÚC TIẾN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI BẮC KINH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QD-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hơp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 8312008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án, dự toán về việc tổ chức roadshow xúc tiến du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và giao Cục Hơp tác quốc tế chủ trì thực hiện theo kế hoạch Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009 đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Thời gian: 24/9/2009 tại khách sạn Marriou Bắc Kinh.

Điều 2. Kinh phí:

Toàn bộ kinh phí trích từ nguồn Chính phủ cấp cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ Quỹ Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NPL.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác