3428/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020"

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật

Ngày 25 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1243/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020". Để triển khai thực hiện Đề án, ngày 08 tháng 9 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban, hành Quyết định số 2777/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011 -2020".

Căn cứ Chương trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011- 2020" ban hành theo Quyết định số 2777/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật báo cáo cụ thể, chi tiết thực trạng hoạt động của đơn vị, trong đó nêu rõ nội dung, hướng xây dựng Dự án cho đơn vị mình.

Văn bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo), 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 30 tháng 11 năm 2011; đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: kthuong71@yahoo.com./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Sở VHTT&DL (để phối hợp);

-Lưu: VT, ĐT, KT (120).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác