3428/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức triển lãm “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam” tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Tờ trình số 225/TTr-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam về việc tổ chức triển lãm “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 83 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam và 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển lãm “Chiếc cày và người nông dân các dân tộc Việt Nam” tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong tháng 10 năm 2012.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

Trích từ nguồn kinh phí năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia triển lãm do cơ quan, đơn vị, địa phương tự đảm nhận.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, VHDT.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác