3428/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3428/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2013 Về việc mở lớp tập huấn: “Phương pháp sư phạm chuyên ngành nghệ thuật Múa cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hóa Nghệ thuật”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo phối hợp với Trường Cao đẳng Múa Việt Nam mở lớp tập huấn: “Phương pháp sư phạm chuyên ngành nghệ thuật Múa cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hóa Nghệ thuật”.
Thời gian: Từ ngày 04-10 tháng 11 năm 2013;

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí năm 2013 chi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng phê duyệt (Đề án Xây dựng đội ngũ tri thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Hiệu trưởng Trường trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác