3429/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề án tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch - văn hoá tại Lễ hội Kobe, Nhật Bản

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH - VĂN HOÁ TẠI LỄ HỘI KOBE, NHẬT BẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án, dự toán về việc tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch - văn hoá Việt Nam tại Lễ hội Kobe (Nhật Bản) và giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì thực hiện theo kế hoạch Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009 đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Thời gian: từ 01/9 đến 05/912009.

Điều 2. Kinh phí:

Toàn bộ kinh phí trích từ nguồn Chính phủ cấp cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ Quỹ Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

- Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NPL.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác