342/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 342/BVHTTDL-GĐ ngày 18 tháng 02 năm 2014 V/v Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                                          - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ

                                             quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận;

                                          - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.            

 

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014 như sau:

I. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

“Yêu thương và chia sẻ”.

2. Khẩu hiệu

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3;

- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;

- Hãy tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn;

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc, gắn với lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 NĂM 2014

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Nội dung tuyên truyền:

+ Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014.
 + Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

+ Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.
    - Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử.

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề và các khẩu hiệu của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014 tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

3. Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hình thức phù hợp khác về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, bao gồm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.

Thời gian triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức từ ngày 08/3/2014 đến ngày 21/3/2014, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 20/3/2014 (Thứ Năm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn và tổng hợp tình hình tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc  20 tháng 3 năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các hoạt động truyền thông, Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014.

2. Đề nghị các Bộ và các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp chỉ đạo tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014.  

3. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014 cho các tổ chức thành viên, nhất là đối với các tổ chức chính trị - xã hội với các hoạt động thiết thực, phù hợp với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (Vụ Gia đình) trước ngày 20 tháng 4 năm 2014.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các ĐV thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL (để thực hiện);
- Lưu: VT, GĐ.HN (180).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác