3431/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổng cục Thể dục thể thao ký Chương trình hợp tác về Thể dục Thể thao với Tây Ban Nha năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định sổ 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng cục Thể dục thể thao ký kết “Chương trình hợp tác về Thể dục Thể thao Tây Ban Nha năm 2010" giữa Tổng cục Thể dục thể thao và Hội đồng cấp cao về thể thao Tây Ban Nha.

Điều 2. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ký kết và báo cáo Bộ về kết quả triển khai Chương trình hợp tác trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NQA (5).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác