3433/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu du lịch tại Bắc Kinh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU DU LỊCH TẠI BẮC KINH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTĐL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ công văn số 6836/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Tổng Cục Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc tổ chức Hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Trung quốc.

Điều 2. Về kinh phí:

Tổng số tiền chi là 600 triệu đồng được chi bằng nguồn ngân sách xúc tiến du lịch năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng báo (b/c);

- Lưu: VT, HTQT, ĐHT 8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác