3434/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1129/CV –VPTU ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ về đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đồng hằng sông Cửu Long;

Căn cứ Công văn số 499/SVHTTDL-PNVTĐTT của  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang ngày 31 tháng 08 năm 2010 về việc đề nghị ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011 để điều hành việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2011 gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Ông Đặng Công Huân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang - Trưởng ban;

2. Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Lê Duy Khánh, phó Giám đốc cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh - Phó Trưởng ban;

4. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao - Phó Trưởng ban;

5. Ông Trần Huy Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao - Phó Trưởng ban;

6. Ông Võ Đồng Lập, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang - Phó Trưởng ban;

7. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

8. Ông Nguyễn Đức Chín, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

9. Ông Lê Thành Phương, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

10. Ông Phạm Minh Thuỷ, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tình Kiên Giang - Uỷ viên;

11. Ông Nguyễn Văn Nhúm, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

12. Ông Hà Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

13. Ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang - Uỷ viên;

14. Ông Trịnh Bé Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Rạch Giá - Uỷ viên;

15. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang;

16. Ông Trần Ngọc Lịnh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - Uỷ viên;

17. Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre - Uỷ viên;

18. Ông Trần Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - Uỷ viên;

19. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng - Uỷ viên;

20. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang - Uỷ viên;

21. Ông Nguyễn Đại Đức, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh - Uỷ viên;

22. Ông Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long - Uỷ viên;

23. Ông Âu Xuân Đôn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang - Uỷ viên;

25. Ông Đỗ Minh Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ - Uỷ viên;

26. Ông Vũ Đình Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - Uỷ viên.

Điều 2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Tổ chức; Thành lập các tiểu ban chức năng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban để triển khai hiệu quả các công tác có liên quan trong quá trình tổ chức đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

-Sở VHTTDL tỉnh Kiên Giang

-Lưu: VT, TCTDTT, V. Hà (35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác