3436/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Xây dựng Đề án “Buôn Văn hoá -Du lịch dân tộc Đắk Lắk"

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk (Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 8 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ), trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk về việc xây dựng “Buôn Văn hoá -Du lịch dân tộc Đắk Lắk" tại thành phố Buôn Ma Thuột và kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk (Thông báo số 992/TB-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), để việc triển khai đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, phù hợp, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng đề án tổng thể "Buôn Văn hoá-du lịch dân tộc Đắk Lắk" với các nội dung chính như sau:

1. Về tên gọi: Thống nhất với tên gọi Đề án xây dựng "Buôn Văn hoá-Du lịch dân tộc Đắk Lắk".

2. Về cấu trúc: Việc xây dựng Đề án cần tuân thủ những quy định chung:

- Cơ sở lý luận, thực tiễn.

- Sự cần thiết xây dựng đề án (trong đó bao gồm: Thực trạng đời sống văn hoá các dân tộc, đánh giá các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, kết quả đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục…)

- Nội dung của Đề án:

Mục tiêu của Đề án (nêu rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể).

Nhiệm vụ trong tâm của Đề án: Xây dựng các dự án thành phần, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Việc bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; Gắn kết giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống với phát triển du lịch; Xác định rõ cơ chế quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động để phát huy hiệu quả của Đề án; Đánh giá hiệu quả của Đề án trên các mặt kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng dự toán kinh phí, nguồn kinh phí Trung ương, địa phương; các nguồn khác.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án.

5. Làm rõ sự kế thừa và mối quan hệ của Đề án với cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng từ trước, đảm bảo sự kế thừa, thống nhất tránh lãng phí.

Sau khi hoàn thiện Đề án tổng thể, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các bước theo quy định, gửi hồ sơ đề án để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Tỉnh Đắk Lắk;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ;

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk;

-Cục DSVH, Vụ KHTC;

-Lưu: VT, VHDT, H (11).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác