3436/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại 03 khu vực (kèm theo Kế hoạch).

Đối tượng được tập huấn và phổ biến là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cán bộ phòng nghiệp vụ của Sở và lãnh đạo Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện.

Thời gian tổ chức: Từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2010

Điều 2. Kinh phí tổ chức: chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, PC, NTT (7)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác