3438/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia DI TÍCH LỊCH SỬ KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI NAM CƯỜNG XÃ NAM CƯỜNG, HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 179/TTr- UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:
DI TÍCH LỊCH SỬ
KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI NAM CƯỜNG
XÃ NAM CƯỜNG, HUYỆN TIÊN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thi Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, NĐD.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác