3438/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Ngày  21  tháng  9  năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về tình hình và một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh. Về phía tỉnh Yên Bái, có đồng chí Phạm Duy Cường ­- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Thị Chinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Đào tạo và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Yên Bái về công tác văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những cố gắng và thành tích trong công tác phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong thời gian qua của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội và xây dựng đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 - Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 05 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

- Xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng phù hợp với tình hình thực tế để triển khai các chủ trương, chiến lược của Đảng và nhà nước liên quan lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đưa các văn bản pháp luật trong lĩnh vực này đi vào cuộc sống, chăm lo đời sống, phát huy các giá trị văn hoá của mỗi địa phương, mỗi dân tộc trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp tục dành sự quan tâm cải thiện đời sống văn hoá của đồng bào các  dân tộc ít người, tổ chức phục dựng lễ hội dân gian và trang phục dân tộc, khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở và đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; chú trọng công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá phi vật thể và có cơ chế khuyến khích, động viên các nghệ nhân trong việc bảo tồn, truyền dạy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

3. Về các đề nghị của Tỉnh:

3.1. Về đề nghị giúp đỡ trưng bày, bảo quản hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái: Giao Cục Di sản văn hóa và đơn vị liên quan hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn; Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí theo quy định.

3.2. Về công nhận di sản văn hóa phi vật thể "Lễ hội quá tang" của dân tộc Dao: Giao Cục Di sản văn hoá hướng dẫn tỉnh lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể  theo quy trình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, có phương án bảo tồn, phát huy các giá trị của "Lễ hội quá tang".

3.3. Về việc đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử đèo Lũng Lô: Đề nghị UBND tỉnh Yên Bái  giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu lập dự án dựng bia ghi dấu di tích.

3.4. Về hỗ trợ kinh phí để đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử bến Âu Lâu: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái khảo sát cụ thể, lập dự án đầu tư, tôn tạo, bảo tồn gửi Cục Di sản văn hoá, Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét có phương án hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

3.5. Về đề nghị bảo tồn di tích danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái nghiên cứu, đề xuất tiếp tục bố trí nguồn kinh phí chống sạt lở để phát huy giá trị của di tích danh thắng này.

3.6. Việc hỗ trợ đầu tư thiết chế văn hoá, thể thao các thôn, bản và hỗ trợ bảo tồn làng văn hóa dân tộc truyền thống tiêu biểu theo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo dự án.

3.7. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch: Giao Vụ Kế hoạch,  Tài chính làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch theo quy định.

3.8. Đồng ý về chủ trương cho Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnhYên Bái được lập Dự án “Xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái thành cơ sở đào tạo trọng điểm khu vực Trung du và Tây Bắc” theo Quyết định 2777/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giao Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn tỉnh Yên Bái sớm hoàn chỉnh Dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Yên Bái;

- Các đơn vị: Tổng cục  TDTT, Tổng cục  DL, Cục DSVH,  Cục VHCS, Vụ KHTC, Vụ VHDT, Vụ Đào tạo (để thực hiện);

- Sở VHTTDL, Trường CĐ VHNTDL Yên Bái;

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH. 20b.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác