343/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Thiết kế Mốc điểm đầu K0, Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh, đoạn Pác Pó - Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 121/TTr- SVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đề nghị thỏa thuận Thiết kế Mốc điểm đầu Km0 Đường Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng (kèm theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Mốc điểm đầu Km0, Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Việc xây dựng Mốc điểm đầu Kmo tại khu trung tâm di tích Pác Bó không có trong nội dung Đề án xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Pác Bó, tỉnh Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2007. Vì vậy, Sở cần phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.
2. Để phù hợp với nội dung Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt và bảo vệ cảnh quan, tránh san gạt làm thay đổi địa hình khu trung tâm di tích, phương án thiết kế Mốc Km0 cần điều chỉnh một số nội dung sau:
- Không xây dựng phù điêu có nội dung về vùng đất, con người và văn hóa tỉnh Cao Bằng và điều chỉnh chiều cao công trình biểu tượng Km0 xuống dưới 6m.
- Giảm quy mô xây dựng sân và chỉ làm 1 lối lên biểu tượng (kết hợp lối đi cho người khuyết tật).
- Giữ nguyên trạng địa hình sườn núi để hạn chế tối đa xây kè đá.
- Hồ sơ Thiết kế cần bổ sung: Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 1146/QĐ- TTg ngày ngày 29 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; ảnh hiện trạng cảnh quan và các công trình trong khu vực xây dựng; bản vẽ mặt đứng, mặt cắt công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác