3441/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2011 và 1 năm thực hiện Công điện 162/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 164/TB-VP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao  Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2011 và 1 năm thực hiện Công điện 162/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian: tháng 11 năm 2011.

Địa điểm: tại 3 điểm cầu.

-    Khu vực phía Bắc (tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

-    Khu vực miền Trung và Tây Nguyên (tại Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng).

-    Khu vực phía Nam (tại Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh).
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hóa cơ sở năm 2011 và kinh phí sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức Hội nghị.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- Lưu: VT, VHCS


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác