3442/BVHTTDL-DSVH

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước

Kính gửi:
                - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
                - Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng)
                 - Bảo tàng quốc gia; Bảo tàng chuyên ngành.
 
Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XI - 23/11/2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), bảo tàng quốc gia, các bảo tàng chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và tổ chức một số hoạt động theo những định hướng như sau;
1. Các hoạt động tại bảo tàng và di tích:
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa, đảm bảo tính khoa học và sự đa dạng của nội dung trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa. Tăng cường tổ chức các chương trình giáo dục, học tập tại bảo tàng và di tích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa của toàn dân.
- Đổi mới công tác thuyết minh, giới thiệu di sản văn hóa, đặc biệt về những sự kiện gắn liền với dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động thuyết minh, -giới thiệu di sản văn hóa một cách khoa học, phù hợp với từng đối tượng tham quan, nhằm đảm bảo chất lượng thuyết minh, giới thiệu và đảm bảo nội dung khoa học của di sản văn hóa.
- Nghiên cứu, sáng tạo các hình thức tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XI (23/11/2015) trang trọng, gọn nhẹ và tiết kiệm, có thể gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc khuôn khổ Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 01 năm 2014.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đánh giá các hoạt động chuyên môn của bảo tàng và di tích. Tổng hợp và tiếp thu ý kiến phản hồi của khách tham quan làm cơ sở để điều chỉnh, định hướng các hoạt động của bảo tàng và di tích trong thời gian tới.
2. Các hoạt động phối họp giữa các đơn vị:
- Nghiên cứu, mở rộng phạm vi hoạt động của các trưng bày, các triển lãm giới thiệu di sản văn hóa đến với vùng sâu, vùng xa hoặc các địa phương khó tiếp cận tới hoạt động tại bảo tàng và di tích.
- Tăng cường phối họp với cơ quan truyền thông, báo chí nhằm giới thiệu đúng, đủ về di sản văn hóa và những sự kiện liên quan đến dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghiên cứu các hình thức truyền thông hiện đại nhằm cung cấp thông tin về di sản văn hóa một cách đa dạng và thân thiện đến công chúng là người nước ngoài và học sinh, sinh viên...
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), bảo tàng quốc gia, các bảo tàng chuyên ngành kịp thời chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trong thời gian tới nhằm thúc đẩy các hoạt động tôn vinh, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng, khách tham quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Tổng cục Du lịch;
- Cục Văn hóa cơ sở;
- Vụ Thư viện; Vụ Đào tạo
- Lưu: VT; Cục DSVH; NHN.220.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác