3443/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo về bảo vệ di sản ảnh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Cục Di sản văn hóa phối hợp với Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản nhiếp ảnh Việt Nam”.

Thời gian và địa điểm: Ngày 8 tháng 11 năm 2011 tại Hội trường Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam
Điều 2. kinh phí: Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Hà Nội chi tiền ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho chuyên gia. Cục Di sản văn hóa chịu chi phí đón tiếp, lễ tân, quà tặng cho chuyên gia

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác