3443/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3443/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2013 Về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch tại hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Hồ Chí Minh trong cả nước” tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức và hoạt động của bảo tàng;

Căn cứ Công văn số 366/BTHCM ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Hội thảo khoa học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học số 366/KH-BT ngày 10 tháng 9 năm 2013 giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch tại hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Hồ Chí Minh trong cả nước”

- Thời gian thực hiện: 03 ngày, trong tháng 3 năm 2014

- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Thừa Thiên Huế, số 07 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức Hội thảo khoa học theo đúng chủ đề đã được phê duyệt và Kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học đã ký kết với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH (2), NC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác