3444/KH-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG Q. VỤ TRƯỞNG VỤ GIA ĐÌNH - Đỗ Hoàng Du Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1848/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác gia đình;

II. MỤC ĐÍCH

Hội thảo được tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác Gia đình ở địa phương, các chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng ban hành trong Quý IV năm 2010.

III. NỘI DUNG

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội thảo tại Hải Phòng

Thời gian: Trung tuần tháng 10 năm 2010

Thành phần:

- Trung ương: Tổ biên tập xây dựng Thông tư; Cán bộ, công chức Vụ Gia đình;

- Địa phương: 02 cán bộ (01 đại diện lãnh đạo Sở và 1 đại diện Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình) phụ trách công tác gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc

Tổng cộng: Khoảng 70 người.

2. Hội thảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian: cuối tháng 10 năm 2010

Thành phần:

- Trung ương: Tổ biên tập xây dựng Thông tư Cán bộ, công chức Vụ Gia đình; Địa phương: 2 cán bộ (1 đại diện lãnh đạo Sở và 1 đại diện Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình) phụ trách công tác gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam.

Tổng cộng: khoảng 65 người.

3. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức Hội thảo từ nguồn sự nghiệp gia đình ở trung ương và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có);

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ tiền ăn, ở của đại biểu tham dự Hội thảo; đại biểu tham dự Hội thảo tự túc phương tiện đi lại theo quy định hiện hành.

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đăng cai tổ chức Hội thảo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, LA.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác