3445/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN, Manila, Philippines theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Thời gian: tháng 9 và tháng 10 năm 2011:

Điều 2. Kinh phí: Mọi chi phí thực hiện việc đúc tượng, thi công, vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan khác tại Việt Nam và Philippines trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác