3446/BVHTTDL-TCDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia tại một số tỉnh thành phố giai đoạn 2012 - 2017

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Từ năm 2003 đến nay, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia được các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Điện Biện, Nghệ An, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên và Hà Nội luân phiên đăng cai tổ chức, đã trở thành sự kiện quốc gia nhằm quảng bá về Du lịch Việt Nam nói chung và các vùng miền, địa phương nói riêng. Năm 2011, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Năm Du lịch Quốc gia sẽ được tổ chức tại Phú Yên và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ. Như vậy, cho đến nay, sự kiện năm Du lịch Quốc gia đã trở thành hoạt động thường niên trong nước lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam; là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ của của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động đào tạo lại nguồn nhân lực; xây dựng, làm mới và quảng bá, xúc tiến sản phẩm tại các thị trường ngoài nước; góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch; thúc đẩy du lịch tại các địa phượng trong cả nước phát triển theo hướng bền vững.

Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trong những năm tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia vẫn thực sự cần thiết. Tuy nhiên, để phát huy những mặt mạnh và hạn chế những điểm yếu cần khắc phục trong công tác tổ chức, Năm du lịch Quốc gia cần phải được xây dựng kế hoạch triển khai sớm, làm cho sự kiện Năm Du lịch trở thành hoạt động lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của đất nước nói chung, các vùng miền nói riêng.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương được đăng ký, chủ trì tổ chức Năm Du lịch Quốc gia; sau khi thống nhất với các tỉnh, thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc giao cho các địa phương chủ trì đăng cai tổ chức Năm Du lịch từ 2012 - 2017 như sau:

1. Năm 2012: Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Năm 2013: Thành phố Hải Phòng.

3. Năm 2014: Tỉnh Lâm Đồng.

4. Năm 2015 : Tỉnh Thanh Hóa.

5 Năm 2016: Tỉnh Kiên Giang.

6. Năm 2017: Tỉnh Lào Cai.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi kèm theo Công văn đề nghị được đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia giai đoạn 2012 - 2017 của các địa phương.

Kính báo cáo và đề nghị Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;

- Bộ trưởng CN VPCP;

- Bộ trưởng Bộ VHTTDL;

- Phó CNVPCP Phạm Văn Phượng;

- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Vụ KTTH, Văn phòng Chính phủ;

- Tổng cục Du lịch;

- Văn phòng Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, TCDL (Vụ LH), NAT (16)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác