3449/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hoá-Du lịch, đại diện một số tổ chức quốc tế về văn hoá và du lịch, các đoàn truyền hình, báo chí các nước Mê Kông-Nhật Bản và xây dựng, in ấn bộ nhận diện hình ảnh sự kiện và các tài liệu khác

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓN ĐOÀN LÃNH ĐẠO BỘ VĂN HOÁ-DU LỊCH, ĐẠI DIỆN MỘT SỐ TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ VĂN HOÁ VÀ DU LỊCH, CÁC ĐOÀN TRUYỀN HÌNH, BÁO CHÍ CÁC NƯỚC MÊ KÔNG-NHẬT BẢN VÀ XÂY DỰNG, IN ẤN BỘ NHẬN DIỆN HÌNH ẢNH SỰ KIỆN VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 5645/VPCP-QHQT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đồng ý về nguyên tắc tổ chức sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản 2009";

Căn cứ Quyết định số 3496/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản 2009";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế:

-Tổ chức đón tiếp Đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hoá-Du lịch các nước Mê Kông- Nhật Bản và đại diện một số tổ chức quốc tế về văn hoá và du lịch tham dự sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản".

Đón các đoàn báo chí, truyền hình các nước Mê Kông-Nhật Bản trong khuôn khổ sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản", thời gian từ 02/12 đến 05/12/2009 tại thành phố Cần Thơ.

Xây dựng và in ấn bộ nhận diện hình ảnh Lễ hội và các tài liệu khác phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và tổ chức sự kiện.

Điều 2. Về kinh phí: Nguồn kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia năm 2009 phân bổ cho Cục Hợp tác quốc tế.

Điều 3. Cục Hợp tác quốc tế xây dựng Đề án đón Đoàn Lãnh đạo Bộ Văn hoá-Du lịch các nước Mê Kông-Nhật Bản, đại diện một số tổ chức quốc tế về văn hoá và du lịch, các đoàn báo chí, truyền hình; Xây dựng và in ấn bộ nhận diện hình ảnh sự kiện và các tài liệu khác phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá; kèm theo dự toán kinh phí để Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt (thông qua Vụ Kế hoạch, Tài chính

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm xúc tiến văn hoá, thể thao về du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-           -Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

 - Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác