3452/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo về phát triển du lịch bền vững khu vực sông Mê Kông trong khuôn khổ "Những ngày Du lịch - Văn hoá Mê Kông - Nhật Bản"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG KHU VỰC SÔNG MÊ KÔNG TRONG KHUÔN KHỔ "NHỮNG NGÀY DU LỊCH - VĂN HOÁ MÊ KÔNG - NHẬT BẢN"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 5645/VPCP-QHQT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đồng ý về nguyên tắc tổ chức sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản 2009";

Căn cứ Quyết định số 3496/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản 2009";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cơ quan đại diện Bô Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và các cơ quan có liên quan tổ chức hội thảo về phát triển du lịch bền vững khu vực sông Mê Kông trong khuôn khổ sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản", thời gian từ 03/12 - 05/12/2009 tại thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Về kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển du lịch bền vững đồng bằng sông Cửu Long được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 của Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Minh.

Điều 3. Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức hội thảo về phát triển du lịch bền vững khu vực sông Mê Kông, kèm theo dự toán kinh phí tổ chức hoạt động để Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt (thông qua Vụ Kế hoạch, Tài chính).

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

-Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác