3454/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày Du lịch - Văn hoá Mê Kông - Nhật Bản

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC  "NHỮNG NGÀY DU LỊCH - VĂN HOÁ MÊ KÔNG - NHẬT BẢN"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 5645/VPCP-QHQT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đồng ý về nguyên tắc tổ chức sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản 2009";

Căn cứ Quyết định số 3496/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản 2009";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản" vào tối ngày 02 tháng 12 năm 2009 tại Thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Về kinh phí: Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tự cân đối kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách của đơn vị đã được Bộ cấp từ đầu năm 2009.

Điều 3. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng Đề án, kịch bản chi tiết Lễ khai mạc sự kiện "Những ngày Du lịch-Văn hoá Mê Kông-Nhật Bản", kèm theo dự toán kinh phí tổ chức hoạt động để Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt (thông qua Vụ Kế hoạch, Tài chính).

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

-Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác