3454/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3454/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức Liên hoan Phim tài liệu khoa học quốc tế

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 16 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh:

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ/BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển văn hóa (A&C) phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức “Liên hoan Phim tài liệu khoa học quốc tế” dành cho thanh thiếu niên Việt Nam.

- Thời gian: Từ ngày 24 tháng 10 ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm: Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Đắk Lắk, Đà Lạt và Bạc Liêu.

Điều 2. Kinh phí: Đơn vị tổ chức tự chịu mọi chi phí liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển văn hóa (A&C) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác