3456/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao Văn phòng chủ trì xây dựng Nghị định quy định về công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 52/TB/TW ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương’’;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng chủ trì xây dựng Nghị định quy định về công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trình chính phủ vào Qúy II năm 2011 theo quy định.

Văn phòng chịu trách nhiệm đề xuất thành lập Ban soạn thảo. Tổ Biên tập, xây dựng kế hoạch và tổ chức liên khai thực hiện.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Và Kế hoạch -Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VP (HCTC), PN.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác