3457/BVHTTDL-TCDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế từ Hồng Kông - Nha Trang

Kính gửi:

- Bộ Công an;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Ngoại giao.

Ngày 22 tháng 9 năm 2010 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý về nguyên tắc việc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên) phối hợp với Câu lạc bộ thuyên buồm Hoàng Gia Hồng Kông (Hong Kong Royal Yacht Club) tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế từ Hồng Kông đến Nha Trang từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 10 năm 2010 tại Công văn số 1108/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 163/TTr-BVHTTDL ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức đó ảnh hưởng của siêu bão Megi nên cuộc đua phải tạm hoãn theo báo cáo của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên tại Công văn số 902/TCT-VP ngày 19 tháng 10 năm 2010.

Tới nay các công tác chuẩn bị cho việc khởi động lại cuộc. đua thuyền buồm quốc tế năm 2010 phải hoãn chuyển qua năm 2011 đã được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên phôi hợp với các bên hữu quan tích cực triển khai. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép tiếp tục tổ chức lại cuộc đua trên dự kiến từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10 năm 2011. Về việc này, ngày 17 tháng 10 năm 2011 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc tổ chức cuộc đua thuyền buồm trên.

Để tạo điều kiện tốt nhất, trong điều kiện thời gian rất gấp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý Bộ cho ý kiến thống nhất, ủng hộ và tạo điều kiện, phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn Tổng Công ty Du lịch Sài gòn TNHH Một thành viên tổ chức thành công cuộc đua, đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc gia, an toàn hàng hải và an toàn cho khách, góp phần quảng bá hình ảnh và vị thế về du lịch biển của Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

-Tổng cục Du lịch (để hướng dẫn thực hiện);

-Vụ HTQT các Bộ: CA, QP, NG;

-Tổng Công ty DL Sài Goàn TNHH MTV;

-Lưu: VT, TCDL (17b)4.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác