3457/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 71/2009/ NĐ-CP của Chính phủ về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2009/ NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 03/20071QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Danh sách thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Tổ biên tập

1. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Trưởng ban và các thành viên được thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 15, 16, 17. 18, 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-TTG ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập được thực hiện theo quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Ban soạn thảo có trách nhiệm chỉ đạo Tổ biên tập thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khì hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí cho công tác soạn thảo văn bản được lấy từ ngân sách của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chi theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thành viên Ban soạn thảo, thành viên Tổ biên tập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4:

-Văn phòng Chính phủ;

-Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Lưu VT, TTr, XP(24).

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 3457/QĐ-BVHTTDL Ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Bộ  trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

I. Thành viên Ban soạn thảo gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trưởng ban;

2. Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Ông Trần Văn Khôi, Trưởng phòng Thanh tra Văn hoá, Thanh tra Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

4. Ông Trần Quang Vinh, Trưởng phòng Thanh tra Thể dục, Thể thao Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Thành viên;

5. Ông Phạm Cao Thái, Trưởng phòng Thanh tra Du lịch, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Bà Đặng Bình Minh, Kế toán trưởng Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Thành viên;

7. Bà Đỗ Thị Mỹ Ngọc, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8, Bà Vũ Khánh Vân, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

II Thành phần Tổ biên tập gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Tổ trưởng;

2. Ông Trần Văn Khôi, Trưởng phòng Thanh tra Văn hoá, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Thành viên;

3. Ông Trần Quang Vinh, Trưởng phòng Thanh tra Thể dục, Thể thao Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Thành viên;

4. Ông Phạm Cao Thái, Trưởng phòng Thanh tra Du lịch, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Thành viên;

5. Bà Đỗ Thị Mỹ Ngọc, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác