3458/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT Đào Mạnh Hùng

Công văn Về việc mời viết tham luận Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy"

Kính gửi: ..........

Nhằm đổi mới phương pháp dạy và học trong tình hình hiện nay, khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài trình chiếu, bài giảng điện tử và giáo án trên máy tính; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng intemet cho học sinh-sinh viên; tạo điều kiện để học sinh-sinh viên có thể tìm được nội dung học tập phù hợp ở mọi lúc, mọi nơi, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy".

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch, các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu, giáo viên, giảng viên tham gia đóng góp ý kiến cho Hội thảo thông qua nội dung tham luận của mình. Để có cơ sở lựa chọn chuyên để cho các tham luận, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin gửi tới nội dung của Hội thảo, gồm:

1. Sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy trong tình hình hiện nay.

2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

3. Giải pháp nhằm đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

4. Kinh nghiệm khai thác, sử dụng một số phần mềm trong việc thiết kế giáo trình điện tử, bài giảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, trên MS. Word (file.dọc), khổ A4, cỡ chữ 14, phông Unicode, Times New Ro man, cách dòng đơn, dài tối đa 15 trang.

Bài viết xin gửi về Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 10/11/2011. Đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ hộp thư điện tử dmc.htc@mail.com tổng hợp biên tập kỷ yếu Hội thảo./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐMC.75.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác