3459/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy’’

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 3242/QĐ-BVHTTDL và Kế hoạch số 3357/KH- BVHTTDL ngày 13/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy" nhằm đổi mới phương pháp dạy và học trong tình hình hiện nay.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo và giảng dạy tại cơ sở.

2. Sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy trong tình hình hiện nay.

3. Những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

4. Giải pháp của cơ sở đào tạo để đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

5. Kinh nghiệm khai thác, sử dụng một số phần mềm trong việc thiết kế giáo trình điện tử, bài giảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy (lựa chọn một bài giảng điển hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy gửi đến Hội thảo).

6. Những kiến nghị.

Báo cáo được trình bày bằng tiếng Việt, trên MS. Word (file.dọc), khổ A4, cỡ chữ 14, phông Unicode, Times New Ro man, cách dòng đơn, dài tối đa 15 trang và gửi về Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51  Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 15/11/2011. Đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ hộp thư điện tử thực.htc@gmail.com để tổng hợp biên tập kỷ yếu Hội thảo./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐMC.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác