3460/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt sản xuất bộ phim Tài liệu Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch số 11/HĐTĐKT-VI ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I;

Xét đề nghị của Giám đốc Hãng Phim Tài liệu và Khoa học TW tại Công văn số 131/PTLKH ngày 27 tháng 8 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1. Phê duyệt sản xuất bộ phim tài liệu  “Về phong trào thi đua yêu nước và các điểm hình tiên tiến trong ngành”. Thời lượng 20 - 3 0 phút chất lượng Digital Betacam.

Cơ quan chủ quản: Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan chủ trì thực hiện bộ phim: Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 7 đến tháng 10/2010

Điều 2. Kinh phí thực hiện sản xuất bộ phim lấy tại Văn phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kinh phí thực hiện sản xuất phim: 360.000.000 đ

(Ba trăm sáu mươi triệu đông chẵn)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Văn phòng Bộ;

-Lưu: VT, TĐKT; PHC. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác