3460/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc trao tặng bộ ảnh về đất nước, con người Việt Nam và một số vật trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Ucraina cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ucraina,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina bộ ảnh về đất nước, con người Việt Nam và các vật trưng bày do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Ucraina năm 2011. Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao với Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina.

Điều 2. Kinh phí:

Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu các chi phí chuẩn bị trong nước từ nguồn kình phí sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác