3461/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Tiểu Ban tổ chức chấm thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII;

Căn cứ Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu Ban tổ chức chấm thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII:

1. Bà Ngô Phương Lan - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Điện ảnh: Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Khuất Duy Tân - Trưởng phòng Phổ biến phim Cục Điện ảnh: Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Bà Nguyễn Bích Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh: Thành viên;

4. Ông Lê Chí Hiếu - Chuyên viên Cục Điện ảnh: Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Cán bộ Cục Điện ảnh: Thành viên;

6. Ông Phạm Hải Long - Cán bộ Cục Điện ảnh: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Kim Mỹ - Cán bộ Trung tâm Điện ảnh chiều thứ bảy: Thành viên;

8. Bà Phạm Phương Hà - Kế toán Cục Điện ảnh: Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Chuyên viên Cục Điện ảnh: Thành viên;

10. Bà Nguyễn Phương Thảo - Cán bộ Trung tâm Điện ảnh chiều thứ bảy: Thành viên;

11. Bà Trần Thị Thu Hương - Cán bộ Cục Điện ảnh: Thành viên;

12. Ông Lê Xuân Tứ - Tổ trưởng tổ máy chiếu Trung tâm Chiếu phim Quốc gia: Thành viên;

Điều 2. Tiểu Ban tổ chức chấm thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII có nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch về việc tổ chức chấm thi các phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thư XVII;

2. Ra thông bán số 1, số 2 về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII,

3. Nhận hồ sơ, tài liệu và phim đăng ký dự thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

4. Lên lịch chiếu phim phục vụ Ban Giám khảo chấm thi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII;

5. Tổng hợp và viết bằng khen các giải thưởng cho Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII;

Điều 3. Trưởng Tiểu ban tổ chức chấm thi có trách nhiệm:

1. Điều hành mọi hoạt động theo nhiệm vụ đã được phân công; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII;

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định; phân công nhiệm vụ các thành viên; đề xuất, điều động cán bộ và chuyên viên tham gia phục vụ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII;

Tiểu Ban tổ chúc chấm thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng –Trưởng BCĐ (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), H (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác