3461/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện Năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v ban hành Kế hoạch công tác năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Về việc biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Biên soạn Bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện – Năm 2012.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp Văn phòng Bộ theo dự toán được phê duyệt.

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác