3464/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho đoàn múa Odissi, Ấn Độ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho đoàn múa Odissi, Ấn Độ (gồm 06 thành viên) sang biểu diễn tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc..
Thời gian và địa điểm:
- 18h00-21h00, ngày 30/10/2014 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
- 09h30-12h00, ngày 31/10/2014 tại Trường Trung học Văn hóa, Nghệ thuật, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Kinh phí:
+ Phía Ấn Độ chịu toàn bộ chi phí tổ chức biểu diễn chương trình tại Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chi thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác