3466/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 941/BTDT-DA ngày 04/9/2014 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung, bao gồm các hạng mục: Phục hồi Kiến Trung Lâu và nội thất; tu bổ, bảo quản nền móng Đông Cung Lâu, Ngự Thư Phòng, Võ Hộ Giá Phòng, Ngự Phê Phòng; tu bổ, phục hồi, gia cường hệ thống hạ tầng tống thế (tường bao nền, lan can tổng thế, sân khuôn viên, hệ thống bậc cấp, đôn gạch, đài phun nước, nhà canh, súng thần công, hệ thống cấp điện và cấp thoát nước tổng thể, phòng cháy chữa cháy) và tôn tạo cảnh quan. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Tiếp tục kiểm chứng kích thước các thành phần kiến trúc, tỷ lệ các chi tiết trang trí lầu Kiến Trung và cung cấp thêm cơ sở khoa học của việc phục hồi mặt bằng tầng 2, các mặt bên, mặt sau và vật liệu sử dụng (vật liệu lát nền, vật liệu lợp mái, màu sắc).
- Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ hạ tầng kỹ thuật (cấp điện và cấp thoát nước tổng thể, phòng cháy chữa cháy).
- Tổ chức công khai nội dung dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và các nhà nghiên cứu trước khi phê duyệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống báo ý kiến để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế biết, chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác