3467/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ di tích chùa sắc tứ Trường Thọ, TP Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
 
Phúc đáp Công văn số 4693/UBND-VX ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho chủ trương lập hồ sơ tu bổ di tích chùa sắc tứ Trường Thọ tại số 791, đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập hồ sơ tu bổ di tích chùa sắc tứ Trường Thọ để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
2. Về tố chức thực hiện: Hồ sơ tu bố di tích phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập hồ sơ tu bổ di tích chùa sắc tứ Trường Thọ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- SVHTTDL TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác