3467/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3467/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2013 Về việc nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Thông báo số 403/TB-VP ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các cơ quan Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2014.

Điều 2.  Kinh phí nghiên cứu, xây dựng Chiến lược được bao cấp theo chế độ hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT  Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, MTNATL.NL.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác