3468/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích chùa Vĩnh Khánh, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 7127/ƯBND-VX ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vĩnh Khánh thuộc phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Di tích chùa Vĩnh Khánh (Vĩnh Phúc) thuộc di tích đình, chùa Vĩnh Phúc, hiện nay, theo báo cáo tại Công văn số 7127/UBND-VX ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, một số hạng mục của di tích chùa Vĩnh Khánh (Vĩnh Phúc) đang bị xuống cấp, như: Tam bảo, nhà thờ Mầu, nhà giảng đạo, nhà Ni... Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Vĩnh Khánh (Vĩnh Phúc) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa Vĩnh Khánh (Vĩnh Phúc)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- SVHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác