3468/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016, tại tỉnh Lào Cai

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh............................
 
Thực hiện Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc được tổ chức theo hình thức luân phiên, định kỳ 3 năm/lần.
Tại Lễ Bế mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII tổ chức tại tỉnh Hòa Bình năm 2013, tỉnh Lào Cai đã nhận cờ đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016. ’
Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016 tại tỉnh Lào Cai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
- Sở Văn hóa, Thể thao yà Du lịch tỉnh Lào Cai chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và gửi văn bản dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày hội về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Văn hóa dân tộc để phối hợp công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện).
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc xây dựng kế hoạch nội dung tham gia Ngày hội và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
trong kế hoạch công tác năm 2016 để triển khai thực hiện góp phần vào thành công của Ngày hội./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHDT, LH20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác