3469/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc có nêu nhiệm vụ: "Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tốt của đồng bào các dân tộc, định kỳ tổ chức ngày hội văn hoá- thể thao dân tộc theo từng khu vực hoặc từng dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số";

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tổ chức Hội nghị-Hội thảo triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" tại 03 khu vực.

+ Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị-Hội thảo trên.

+ Quy mô tổ chức Hội nghị-Hội thảo triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" tại 03 khu vực:

- Khu vực phía Bắc: Tổ chức tại tỉnh Lào Cai.

- Khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Tổ chức tại tỉnh Đắk Nông.

- Khu vực phía Nam: Tổ chức tại tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian: Quý IV năm 2011.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị-Hội thảo tại 03 khu vực trích trong nguồn ngân sách sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù (theo dự toán được phê duyệt) .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Lào Cai, Đắk Nông, Trà Vinh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố tham gia;

- Lưu: VT, Vụ VHDT, Nh15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác