346/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh đón đoàn Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh đón đoàn Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản (gồm 10 người) sang thăm và làm việc tại Trường bàn việc hợp tác đào tạo, hỗ trợ công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học giữa hai Trường.
Thời gian: từ ngày 22/03 đến ngày 23/03/2015.
Điều 2. Kinh phí:
Phía Bạn chịu chi phí vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm cho đoàn. Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh chi phí lễ tân đón tiếp, ăn, ở, đi lại nội địa, tặng phẩm cho đoàn (trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của Trường năm 2015).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Đại học Thể dục Thể thao Tp. Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác